Aktualności

Spotkanie w Koszycach

Erasmus+

W dniach 7-11 lipca w słowackich Koszycach odbyło się spotkanie w ramach projektu Erasmus+ "Reading for a Better YouTH - Reading Mindset Development". W wydarzeniu uczestniczyły Karolina Niemiec, Zosia Gębara, Eliza Adamska, Julita Owca i Vanessa Piotrowska z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pilźnie, młodzież z Zalasowej związana z Fundacją „Ornament”, a także młodzi ludzie z Bułgarii, Słowacji i Słowenii.

Celem programu jest promowanie pozytywnego podejścia do czytania wśród młodzieży oraz rozwijanie ich indywidualnego nastawienia do literatury. Podczas spotkania w Koszycach uczestnicy mieli okazję pracować nad tworzeniem książek, doskonalić swoje umiejętności w zakresie promocji literatury oraz brać udział w różnorodnych zajęciach integracyjnych i warsztatach teambuildingowych.

Każdy kraj przygotował wieczór kulturowy, prezentując swoje tradycje i kulturę. Z kolei warsztaty ilustracji i tworzenia zwiastunów książek były interesującym wyzwaniem dla uczestników. Dodatkowy element programu stanowiło zwiedzanie Koszyc. Wydarzenie było pełne inspiracji, nauki i wymiany doświadczeń, otwierając nowe perspektywy i rozwijając pasję do czytania wśród młodych ludzi.

Strategia Rozwoju Gminy Pilzno - ankieta

Strategia Rozwoju Gminy Pilzno na lata 2024–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Miejski w Pilźnie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Pilzno. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Pilzno i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.07.2024 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pilźnie. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.

 

Pliki do pobrania:

Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy Pilzno na lata 2024-2030

Strategia Rozwoju Gminy Pilzno na lata 2024–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Miejski w Pilźnie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Pilzno. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Pilzno i wypełnienie udostępnionej ankiety, która będzie dostępna do dnia 31 lipca 2024 r.

 

Pliki do pobrania:

Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 11.06.2024 r. (Dz. U. z 2024 poz. 2751) zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Dębickiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Dębickiego.

Wyżej wymienione organizacje i organy, zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady. Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Dębicki powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie pięciu osób, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Zgłoszenie w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przesyłać na adres: Starostwa Powiatowego w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica lub złożyć w kancelarii Starostwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kandydat na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych" w terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Podkarpackie – żyj i oddychaj

Life

3 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „LIFE IP -  Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj (Podkarpackie LIFE)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ośrodków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współbeneficjentami projektu jest 66 podmiotów, w tym instytucje, stowarzyszenia, miasta i gminy województwa podkarpackiego. W imieniu Gminy Pilzno umowę partnerską podpisał Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka.

Głównym celem programu LIFE IP będzie efektywne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego, z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego i doprowadzenie do jak najszybszej poprawy jakości powietrza.

Gminy biorące udział w projekcie są zobowiązane do zatrudnienia doradcy ds. powietrza i energii. W ramach programu prowadzona będzie między innymi szeroko pojętą edukacja, skierowana do mieszkańców oraz podmiotów publicznych. Organizowane zostaną także warsztaty, konferencje i spotkania dotyczące promocji programów ochrony powietrza.

Wykwalifikowani doradcy udzielą kompleksowego wsparcia przy wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków, wymianie kotłów bezklasowych, które nie spełniają żadnych norm emisji tzw. „kopciuchów”, udzielą fachowej porady przy wyborze źródeł ogrzewania, przekażą informacje, gdzie można zdobyć dofinansowanie na odnawialne źródła energii, będą również pomagać pisać wnioski.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na 31.12.2033 r.

Pani Łucja ukończyła 100 lat

Łucja Kula Pilzno

W niedzielę, 7 lipca setne urodziny obchodziła mieszkanka Pilzna, Pani Łucja Kula. Z tej okazji Jubilatkę odwiedzili Burmistrz Pilzna Tadeusz Pieczonka, Z-ca Burmistrza Mirosław Miczek, Z-ca kier. Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Ciupak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Rębiś.

W życzeniach skierowanych do Szanownej Jubilatki, Burmistrz podkreślił, że 100 lat to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu.

Pani Łucja wychowała trójkę dzieci i doczekała się szóstki wnuków oraz dziewiątki prawnuków. Zajmowała się domem, dbała o wszechstronny rozwój dzieci, a w wolnych chwilach lubiła wykonywać robótki ręczne. Uwielbiała gotować i robić przetwory.

Pani Łucja żyje otoczona miłością, szacunkiem i bardzo dobrą opieką każdego dnia.

Szanownej Jubilatce życzymy dużo zdrowia, siły i radości na dalsze lata życia.

Zdjęcia

Przejęcie prawa własności instalacji słonecznych

Komunikat Pilzno

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmin uczestniczący w Projekcie „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” Nr RPPK.03.01.00-18-0057/17, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Pilzno uprzejmie informuje, że w dniu 4 lipca 2024 r. upływa okres trwałości Projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”.

W związku z powyższym, na podstawie zapisów § 5 ust. 1 umów podpisanych przez Gminę z każdym z Mieszkańców uczestniczących w Projekcie, po upływie okresu trwałości Projektu własność instalacji zamontowanych na nieruchomościach Mieszkańców przechodzi na ich rzecz na mocy w/w umów.

Tak więc od dnia 5.07.2024 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z własności instalacji kolektorów słonecznych przechodzą na Mieszkańców. Przejęcie prawa własności instalacji potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Strony.

Wobec powyższego, zapraszamy Państwa do podpisania Protokołu przejścia prawa własności kolektorów słonecznych w Urzędzie Gminy Pilzno w dniach do 31.08.2024 r w godzinach pracy Urzędu - pokój 17.

Uczniowie z nagrodami, Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Nagrody Burmistrza Pilzna

Radni Rady Miejskiej w Pilźnie jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Pilzna wotum zaufania, a także absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Pilzno za 2023 rok. IV sesji Rady Miejskiej w Pilźnie towarzyszyło wręczenie uczniom Nagrody Burmistrza Pilzna za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne.

Nagrodzenie uczniowie reprezentowali swoje szkoły oraz gminę Pilzno w powiecie dębickim i województwie podkarpackim, a także na zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Gratulacje otrzymali również rodzice nagrodzonych uczniów.

           Nagrodę Burmistrza Pilzna otrzymali uczniowie:

 1. Borys Garboś – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Pilźnie – laureat konkursu z języka angielskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
  w Rzeszowie, II miejsce w Powiatowym Konkursie z języka angielskiego dla szkół podstawowych, 
 2. Martyna Lebryk – ucz. kl. IV Szkoły Podstawowej w Pilźnie – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego VIRTUOSO, II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2024, III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Młodzi Wirtuozi”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Teodora Leszetyckiego,
 3. Zofia Domin – ucz. kl. VI Szkoły Podstawowej w Pilźnie – II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kartka Wielkanocna do Papieża Franciszka”,
 4. Blanka Żybura – ucz. kl. IV Szkoły Podstawowej w Pilźnie – I miejsce w tanecznych Mistrzostwach Polski Federacji WADF, I miejsce w eliminacjach Mistrzostw Polski „Open Polish Dance Cup”, I miejsce w festiwalu tanecznym „W sercu Bieszczadów”, II miejsce w ogólnopolskim turnieju tańca „Gracja 2024”, II miejsce w ogólnopolskim festiwalu tańca nowoczesnego „Shock Dance”,
 5. Wojciech Bąk – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Pilźnie – I miejsce w powiatowym konkursie ortograficznym, laureat ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”,
 6. Wojciech Kawa – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Pilźnie – laureat konkursu z historii organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
  w Rzeszowie,
 7. Przemysław Rynkar – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Pilźnie – finalista konkursu z historii organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie,
 8. Oskar Kasprzyk – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Pilźnie – I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych chłopców na 1000 m, II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 1000 m chłopców,
 9. Aleksander Dobosz – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Pilźnie - I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 100 m chłopców, II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych chłopców na 1000 m,  
 10. Daniel Kudra – ucz. kl. VI Szkoły Podstawowej w Machowej – I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w LA-pchnięcie kulą,
 11. Maja Stawarz – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Zwierniku – finalista konkursu z j. angielskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
  w Rzeszowie, III miejsce w powiatowym konkursie j. angielskiego „Master of Words”,
 12. Tymoteusz Kozioł – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych – I miejsce w eliminacjach gminnych i powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy   Pożarniczej,
 13. Bartłomiej Tragarz – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych – I miejsce w gminnych zawodach drużynowych w tenisie stołowym, II miejsce w powiatowych zawodach drużynowych w tenisie stołowym, II miejsce w rejonowych zawodach drużynowych w tenisie stołowym, XI miejsce w wojewódzkich drużynowych zawodach w tenisie stołowym, Jakub Lebryk – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych – I miejsce
 14. w gminnych zawodach drużynowych w tenisie stołowym, II miejsce w powiatowych zawodach drużynowych w tenisie stołowym, II miejsce w rejonowych zawodach drużynowych w tenisie stołowym, XI miejsce w wojewódzkich drużynowych zawodach w tenisie stołowym,
 15. Aleksander Szulborski – ucz. kl. V Szkoły Podstawowej w Strzegocicach – III miejsce w Powiatowych Igrzyskach dzieci w biegu na 1000 m, I miejsce w Podkarpackiej Lidze Pływackiej Dzieci w konkurencji: na 50 m w stylu klasycznym w I i III edycji, na 100 m w stylu zmiennym, I miejsce w Letnich Mistrzostwach Okręgu Podkarpackiego 2024: na 100 m i 200 m w stylu klasycznym, I miejsce na 100 m w stylu zmiennym, II miejsce na 50 m w stylu motylkowym,
 16. Emilia Szulborska – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Strzegocicach – I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 600 m dziewcząt, II miejsce w „Biegu po zdrowie” realizowanego w ramach akcji czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, III miejsce w Pucharze Ziemi Podkarpackiej  na 200 m w stylu zmiennym, III miejsce w  Pucharze Prezydenta Mielca na 200 m w stylu zmiennym,
 17. Oskar Socha – ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej w Strzegocicach – I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 300 m chłopców, II miejsce w „Biegu po zdrowie” realizowanego w ramach akcji Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki,
 18. Rafał Papiernik – ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej w Strzegocicach – II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 1 000 m, I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na 1 000 m chłopców, I miejsce w „Biegu po zdrowie” realizowanego w ramach akcji Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.

 

Burmistrz Pilzna przyznał także nagrody nauczycielom, chcąc w ten sposób wyrazić uznanie za wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem zdolnym.

Nagrody otrzymują:

 1. Agnieszka Pieniądz - Bęc– nauczycielka j. polskiego Szkoły Podstawowej w Pilźnie, której uczniowie odnieśli sukcesy w powiatowym konkursie ortograficznym, ogólnopolskim dyktandzie niepodległościowym, ogólnopolskim konkursie plastycznym,
 2. Paulina Pietruszka – nauczycielka j. angielskiego Szkoły Podstawowej w Pilźnie, której uczeń został laureatem konkursu kuratora oświaty z j. angielskiego oraz konkursu na szczeblu powiatowym,
 3. Małgorzata Synowiecka – nauczycielka historii Szkoły Podstawowej w Pilźnie, której uczniowie zostali laureatem i finalistą konkursu kuratora oświaty z historii  
 4. Marcin Kudłacz – nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Pilźnie, którego uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w zawodach w indywidualnych biegach przełajowych i biegu na 1000 m na szczeblu powiatowym,                                      
 5. Maciej Leszczyński – nauczyciel wych. fizycznego Szkoły Podstawowej w Pilźnie, którego uczeń odniósł znaczące sukcesy na szczeblu powiatowym w biegu na 100 m i w indywidualnych biegach przełajowych na 1000 m,                   
 6. Marta Pietron – nauczycielka j. angielskiego Szkoły Podstawowej w Zwierniku, której uczennica została finalistką konkursu kuratora oświaty z języka angielskiego,
 7. Agata Smołucha – nauczycielka wych. fizycznego Szkoły Podstawowej w Machowej, której uczeń odniósł sukces w lekkoatletycznych zawodach sportowych w pchnięciu kulą na szczeblu powiatowym,
 8. Marta Dziadyk – nauczycielka wych. fizycznego Szkoły Podstawowej w Strzegocicach, której uczniowie odnieśli sukcesy w lekkoatletycznych zawodach sportowych w biegu na 300 m i na 1000 m na szczeblu powiatowym,
 9. Dominik Stechnij – nauczyciel wych. fizycznego Szkoły Podstawowej w Strzegocicach, którego uczniowie odnieśli sukcesy w lekkoatletycznych zawodach sportowych w biegu na 1000 m chłopców na szczeblu wojewódzkimi i szczeblu powiatowym oraz w biegu na 600 m dziewcząt na szczeblu powiatowym,
 10.  Krystyna Brudny – nauczycielka wych. fizycznego Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych, której uczniowie odnieśli sukcesy w rejonowych i powiatowych zawodach w tenisie stołowym.

Galeria Krzysztofa Kosowskiego: kliknij tutaj.           

Dofinansowanie na projekt w Dobrkowie

Umowa Pilzno

Skarbnik Władysława Czuba oraz Burmistrz Tadeusz Pieczonka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu: Dobrków - wieś miodem płynąca. Zakres przedsięwzięcia zakłada organizację imprezy integracyjnej pt. "Miodobranie", warsztaty dla dzieci i seniorów oraz warsztaty kulinarne.

Wartość zadania wynosi 42 350 zł, przy dofinansowaniu w ramach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 19 500 zł.

Fot. Anna Magda/Biuro prasowe UMWP

Zdjęcia